Bhagavatananda Saraswati Swami

Salutation
Swami
Purvasharama name
Bhakta Hari

Place of residence

-
Odisha
India


Email ID
sribhanas@gmail.com

Sannyasa Deeksha Guru
Pujya Swami Dayananda Saraswati